Att bemästra hybridarbete

I simuleringen kan gruppmedlemmarnas erfarenheter av hybridarbete diskuteras öppet på ett handlett sätt. Vilka är de svåraste delarna för olika gruppmedlemmar? Vad fungerar bra? Vad har man inte pratat om?

Synliggör gruppens behov och utveckla rutiner

Simuleringen hjälper gruppen att utforska metoder för hybridarbete. Övningen guidar er till att diskutera både praktiska och mer grundläggande frågor relaterade till arbetet. Samtidigt främjar det en öppen dialogkultur. De frågeställningar som tas upp i simuleringen är baserade på forskning.

I den handledda simuleringen kan gruppmedlemmarnas erfarenheter och behov kring hybridarbete behandlas ur flera perspektiv. Vad är utmanande för varje gruppmedlem? Vad fungerar bra? Vad har man inte pratat om? Frågor och insikter som dyker upp i simuleringen hjälper gruppen att utveckla sin verksamhet.

I den simulerade historien utvecklar gruppen sin nya idé som en intern startup och får organisera sig ganska fritt. Gruppen stöter på många praktiska frågor på vägen och lär sig av sina erfarenheter och särskilt av diskussionerna.

PÅSTÅENDE 2: FÖRBÄTTRA ABERTSMETODER

Vem skapar förbättrade arbetsmetoder?

PÅSTÅENDE 3: BALANSERA ARBETE OCH FRITID

Vem balanserar arbete och fritid bäst?

PÅSTÅENDE 5: ARBETA TILLSAMMANS

Vem tar initiativ till samarbete (tex genom att skapa tillfälliga grupper)?

PÅSTÅENDE 5: STÖD FRÅN CHEFER OCH KOLLEGOR

Vem stödjer kollegor i arbetet?

Forskningsbakgrund

Simuleringsvariablerna baseras på forskning (till exempel Arbetshälsoinstitutet och refererade internationella forskningsartiklar).

Mål

  • Tar diskussionen både om gruppens gängse och personliga arbetssätt
  • Tar också upp mer grundläggande frågor som förtroende inom gruppen, hantering av svåra frågor och vikten av informella samtal. Hjälper till att diskutera dessa särskilt i relation till hybridarbete.
  • Lyft fram individuella skillnader i gruppmedlemmars erfarenheter och attityder till hybridarbete. När vi väl känner varandra kan vi anpassa vårt beteende och bättre möta allas behov..
  • Möjliggör kritisk och analytisk diskussion om gruppens praxis och dess utveckling.

För vem

  • För grupper om 4-12 personer som praktiserar hybridarbete.
  • Simuleringen kan köras på egen hand eller alternativt kan en extern handledare användas för att vägleda och fördjupa diskussionen.
  • Varaktighet ca 2 timmar. Efter simuleringen kan gruppen också föra en diskussion om sina arbetssätt och hur man utvecklar dem.