Simuleringar

Alla simuleringar är oberoende enheter för olika behov hos team. De flesta av simuleringarna är baserade på forskning, se simuleringssidorna för mer information.

Våra simuleringar

Gruppens styrkor – populäraste

Denna simulering hjälper dig att förstå dina kollegor och särskilt deras preferenser när det gäller olika typer av arbetsuppgifter. Simuleringen skapar ömsesidig förståelse och det blir lättare för gruppen att leda sig själv.

Kärnan i denna simulering består av olika faktorer som påverkar lagarbete, inklusive koncentration, kreativitet, tolerans mot konflikter och prestation. Simuleringen frigör sinnet från arbetsrollerna och ger möjlighet till diskussion om dolda styrkor och olika roller på jobbet och på fritiden.

Perfekt som en del av en teambuilding-dag eller som gruppens första simulering.

Känn igen stressfaktorer

Denna simulering hjälper till att förstå teammedlemmar i stressiga situationer. Övningen främjar också öppen diskussion om stressfaktorer inom teamet.

Simuleringen behandlar arbetsrelaterade stressfaktorer, inklusive arbetsfragmentering, utmanande sociala situationer och otydlig arbetsfördelning. Människor upplever effekten av dessa faktorer på stressnivåer olika. Berättelsen fortskrider genom vardagliga situationer och ger möjlighet till en lättare diskussion om teammedlemmarnas erfarenheter av olika stressfaktorer.

Entreprenöriellt ledarskap

Simuleringen låter gruppen göra strategiska val för ett internationellt framgångsrikt företag i svåra tider. Du kommer att möta affärsutmaningar tar fram de entreprenöriella sidorna i din grupp.

I simuleringen kommer gruppen att kunna utvärdera sig själv och sin prestation i samband med olika delar av entreprenöriell verksamhet. Teamet möter situationer som kräver till exempel stor koncentration eller frågar ”varför”.

Effektiva ledningsgrupper

Forskning visar att ett effektivt arbete i ledningsgruppen handlar om till exempel förmåga att argumentera på ett konstruktivt sätt, psykologisk trygghet, erkännande av misstag och ansträngningar mot gemensamma mål.

Ledningsgruppen skiljer sig från de andra grupperna i organisationen: ledningsgruppen är tidsmässigt en sekundär grupp för sina medlemmar. Ledningsgruppen hanterar också de svåraste frågorna i organisationen och fattar kritiska beslut. För att dessa ska lyckas behöver gruppen kunna hantera utmanande frågor och kritiskt utvärdera de val som har gjorts. När berättelsen utvecklas i konkreta situationer leder den fram till en handledd diskussion om gruppmedlemmarnas beredskap och styrkor i olika typer av situationer.

Att bemästra hybridarbete

Simuleringen hjälper gruppen att utforska metoder för hybridarbete. Övningen guidar er till att diskutera både praktiska och mer grundläggande frågor relaterade till arbetet. Samtidigt främjar det en öppen dialogkultur. De frågeställningar som tas upp i simuleringen är baserade på forskning.

I den handledda simuleringen kan gruppmedlemmarnas erfarenheter och behov kring hybridarbete behandlas ur flera perspektiv. Vad är utmanande för varje gruppmedlem? Vad fungerar bra? Vad har man inte pratat om? Frågor och insikter som dyker upp i simuleringen hjälper gruppen att utveckla sin verksamhet.

Jämlikhet på jobbet

Simuleringen hjälper gruppen att förstå vilken mångfald som finns på arbetsplatsen och ha en konstruktiv diskussion om, ibland svåra, fenomen som till exempel omedveten diskriminering.

Grupper med mångfald har visat sig prestera bättre än homogena grupper, men att arbeta tillsammans kan vara mer utmanande. Vi lever trots allt i en värld där jämlikhet trots allt inte är fullt ut förverkligad. De egna eller gruppens attityder till olikheter är inte alltid ens erkända. Simuleringen främjar, genom konkreta situationer, diskussion om hur vi kan känna igen olikheter och ingripa i svåra situationer.

Fördomar i vårt tänkande

Simuleringen hjälper er att förstå fenomenen som är relaterade till tänkande och interaktion. Övningen ger en bakgrund till vardagsfenomen som att placera personer i fack och ”inte uppfunnet här” -tänkande och hjälper gruppen att diskutera handlingar och beslutsfattande. Övningen främjar en kultur med öppen diskussion. Variablerna är baserade på forskning i ämnet (särskilt Kahnemann).

Berättelsen ger en bakgrund som underlättar för en  diskussion om gruppmedlemmarnas erfarenheter av samarbete och beslutsfattande. Berättelsen möjliggör öppen diskussion och därigenom att nå slutsatser för gruppens aktivitet.

Hur blir man agil?

Agilt agerande är målet i många grupper, men vad betyder det att vara agil? Simuleringen konkretiserar rutinerna och verksamhetsmodellerna bakom det dagliga arbetet. Samtidigt får gruppen reflektera över de agila inslagen.

Ett agilt förhållningssätt innebär till exempel en snabb återkopplingscykel och att kunna kritisera sina egna handlingar. Det kan finnas olika trösklar för att initiera detta. Simuleringen öppnar också för en diskussion om oklara frågor och hjälper till att ta upp frågor som är relaterade till förtroende.

Grupp på fritiden

Simuleringen hjälper gruppmedlemmar att lära känna varandra utanför arbetsrollen. När vi känner varandra i gruppen är det också lättare att hantera arbetsrelaterade frågor tillsammans. Simuleringen inbjuder bland annat till att berätta om sitt eget liv, vilket ökar förtroendet och främjar vänskapsbanden i en grupp. Simuleringen främjar avslappnad diskussion och att lyssna på andra.

 

I simuleringen stöter man på ett antal situationer och uppgiften är att välja ut eller gissa den person som är bäst lämpad för situationen. Efter detta får deltagarna motivera sina val, se hur deras kollegor är och även lära sig hur andra ser på sig själva.