Känn igen stressfaktorer

Känner min kollega sig stressad över en situation som inte stör mig alls? Kan arbetet delas mer utifrån vad olika människor känner sig stressade av? En simulering baserad på stressfaktorerna som definierats i WHO:s Prima EF-projekt hjälper dig att lista ut det!

Stressfaktorer

Denna simulering hjälper till att förstå teammedlemmar i stressiga situationer. Övningen främjar också öppen diskussion om stressfaktorer inom teamet.

Simuleringen behandlar arbetsrelaterade stressfaktorer, inklusive arbetsfragmentering, utmanande sociala situationer och otydlig arbetsfördelning. Människor upplever effekten av dessa faktorer på stressnivåer olika. Berättelsen fortskrider genom vardagliga situationer och ger möjlighet till en lättare diskussion om teammedlemmarnas erfarenheter av olika stressfaktorer.

I bakgrundsberättelsen om simuleringen har ditt team fått i uppdrag att designa och genomföra din organisations utvecklingsdag. Under planering börjar olika problem dyka upp från tidspress till kommunikationsproblem. Övningen består av tio situationer. Din uppgift är att välja vem i ditt team som skulle uppleva situationen som minst stressande och som skulle vara den bästa personen för att lösa problemet. Efter varje situation blir det en diskussion där valen förklaras och andras synpunkter hörs. Detta kommer att hjälpa dig att lära dig dina kollegors syn på olika stressfaktorer.

PÅSTÅENDE 2: ENFORMIGT

Vem tycker inte att monotont arbete är belastande?

PÅSTÅENDE 3: INTERAKTION

Vem blir minst stressad av situationer där samspelet utmanas?

PÅSTÅENDE 4: ARBETSFÖDELNINGEN

Vem är minst stressade av oklar arbetsfördelning?

PÅSTÅENDE 5: SPLITTRADE ARBETSUPPGIFTER

Vem är minst stressad av att ha många splittrade uppgifter att sköta?

Forskningsbakgrund

Psykosociala stressfaktorer är faktorer som rör arbetets innehåll, arbetets organisation och arbetsgemenskapens sociala funktion och som kan orsaka negativ stress för arbetstagaren. Psykosociala stressfaktorer kan, om de är felberäknade, dåligt hanterade eller under ogynnsamma förhållanden, leda till skadlig arbetsstress. Stress orsakas ofta av en kombination av flera faktorer.

Situationerna i simuleringen är baserade på en studie om psykosociala stressfaktorer som utförts vid Finlands institut för företagshälsovård och på publikationen ”European Framework for Psychosocial Risk Management (PRIMA-EF)” från Världshälsoorganisationen WHO. 

Mål

  • Skapa en gemensam förståelse för hur olika människor upplever arbetsbelastningen.
  • Lyfta fram individuella skillnader i hur man reagerar på stressiga situationer
  • Genom en gemensam förståelse för att förbättra gruppens prestationer och skapa välbefinnande.

För vem

  • För grupper om 4-12 personer. Simuleringen behandlar olika stressiga situationer på jobbet, så den är lämplig för grupp som vill förutse eller bättre förstå medlemmarnas beteende i stressiga situationer. Passar även tillfälliga grupper, projektgrupper och distansgrupper.
  • Varaktighet ca 2 timmar.